911 391 498 / 949 622 456

CERTIFIKÁTYGALERIEKONTAKT

Banské projekty, inžiniering, obchod, terénne úpravy Slovenská republika

Vážení zákazníci,

vítame Vás na internetových stránkach našej firmy.

GEOTRADING GROUP s.r.o.,

Podnikanie v odbore začaté: 25.3.1998 – odborná spôsobilosť pre projektovaní a inžinierske činnosti v Českej a Slovenskej republike.

Nabízíme:

 • projektovú dokumentáciu pre povrchové dobývanie nerastných surovín (návrhy na stanovenie dobývacích priestorov, územných rozhodnutí)
 • projekty pre povrchové dobývanie (plány využívaní ložísk a POPD)
 • projektovanie skládok (a zberných dvorov)
 • prevádzkové poriadky, vybavovanie povolenia
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • E.I.A. odborné posudky, hydrogeologické a biologické hodnotenie, spracovanie posudkov NATURA 2000
 • Hlukové a rozptylové štúdie
 • spracovanie oznámenia a zastupovaní pri prejednávaní E.I.A voči orgánom štátnej správy
 • zaistenie odborného dozoru pri dobývaní nerastných surovín
 • inžinierske činnosti vybavovania povolenia
 • spracovanie projektových dokumentácií pre terénne úpravy pozemkov, skládky inertných odpadov
 • realitná činnosť

Hlavné činnosti:

A. Banské projekty

 • ťažobné štúdie, návrhy variantných riešení otvárky a dobývania
 • dokumentácie pre získanie predchádzajúceho súhlasu na určenie DP
 • dokumentácie pre určenie, zmeny a zrušenie DP
 • dokumentácie pre získanie územného rozhodnutia
 • projekty pre povolenie BČ a ČVBS (POPD a PVL)
 • výkon funkcie projektanta vedúciho lomu, vedúciho likvidácie havárií, bezpečnostného technika a zodpovedného vedúciho zamestnance (ČR i SR)
 • výkon funkcie hlavného banského merača a vedúciho lomu, bezpečnostného technika, zodpovedného vedúciho zamestnance
 • projekty technologických zariadení pre ťažbu a úpravu nerastných surovín
 • súhrnné plány sanácie a rekultivácie a plány sanácie a rekultivácie
 • Projektovanie vrtov pre studne a tepelná čerpadlá

B. Nakladanie s odpadmi

1. Spracovanie prevádzkových poriadkov pre nakladanie s odpadmi

 • mobilné zariadenie na zber a výkup odpadov
 • recyklácie odpadov
 • zberné dvory
 • terénne úpravy

2. Vedenie súkromnej evidencie odpadov

3. Ročné hlásenie (o odpadoch)

4. Zastupovanie pred orgánmi štátnej správy

5. Spracovanie do dokumentácie podľa stavebného zákona

6. Projekty k územnému rozhodnutiu o využití územia, umiestnení stavby vrátane zaistení územného

rozhodnutia.

7. Spracovanie projektov pre vybudovanie vŕtanej aj kopanej studne vrátane vybavení povolenia na výstavbu

studne.

C. Životné prostredie

 • posudzovanie vplyvu stavieb, činností technológií, rozvojových koncepcií a programov na životné prostredie (EIA, SEA)
 • zaisťovaní integrovaného povolenia (IPPC)
 • hlukové štúdie, meranie hluku
 • rozptylové štúdie
 • hodnotenie zdravotných rizík
 • hodnotenie krajinného rázu
 • biologické prieskumy a dendrologické hodnotenie
 • dokumentácie pre získaní odňatie poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, vrátane výpočtu odvodov za vyňatí
 • prevádzkové poriadky ovzdušia
 • havarijné plány z hľadiska znečisťovaní vôd
 • projekty sanácie a rekultivácie
 • plány odpadového hospodárenia
 • vypracovanie hydrogeologických posudkov

D. Geologické služby

 • dokumentácie pre odpisy zásob výhradných ložísk
 • spracovanie nových posudkov využiteľnosti zásob nerastných surovín → prehodnotenie zásob
 • vypracovanie žiadosti o stanovenie prieskumného územia
 • vyhotovenie základných správ (IPPC)
 • vyhotovenie podkladových správ ( IPPC)

E. Meračstvo

 • tvorba základných dolných máp a ich dopĺňaní
 • vedenie a spracovanie kompletnej banskomeračskej dokumentácie
 • tvorba účelových dolných máp (prevádzková dolná mapa a základné mapy závodov)

E. Vrty

 • pre tepelná čerpadlá – projekt vrtu, vybavenie povolenia a dodávka
 • pre vŕtané studne – projekt vrtu, vybavenie povolenia a dodávka

Máte nějaký dotaz?

Napište nám, my se ozveme a rádi Vám pomůžeme.

Ďalšie informácie

 • projektovú dokumentáciu pre povrchové dobývanie nerastných surovín (návrhy na stanovenie dobývacích priestorov, územných rozhodnutí)
 • projekty pre povrchové dobývanie (plány využívaní ložísk a POPD)
 • projektovanie skládok (a zberných dvorov)
 • prevádzkové poriadky, vybavovanie povolenia
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • E.I.A. odborné posudky, hydrogeologické a biologické hodnotenie, spracovanie posudkov NATURA 2000
 • Hlukové a rozptylové štúdie
 • spracovanie oznámenia a zastupovaní pri prejednávaní E.I.A voči orgánom štátnej správy
 • zaistenie odborného dozoru pri dobývaní nerastných surovín
 • inžinierske činnosti vybavovania povolenia
 • spracovanie projektových dokumentácií pre terénne úpravy pozemkov, skládky inertných odpadov
 • realitná činnosť

Fotogalerie

Další fotogalerie

Kontakt

GEOTRADING GROUP s.r.o.,
organizačná zložka Zlaté Moravce
Bernolákova 57
953 01 Zlaté Moravce

Telefon: +421 911 391 498 (SK)
Telefon: +421 917 122 618 (SK)

Telefon: +420 602 271 709 (ČR)

Email: geotrading@zoznam.sk

IČ: 50106198
DIČ: CZ4120032334
IČ DPH: SK4120032334